De Globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i september 2015, såhär skrev regeringen i december samma år:

Det är regeringens ambition att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 – både på hemmaplan och när det gäller att bidra till det globala genomförandet av agendan. Sverige ska transformeras till världens första fossilfria välfärdsland. Sverige ska vara en internationell förebild när det gäller ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, med en samstämmig politik som tar hänsyn till fattiga människors perspektiv och mänskliga rättigheter. För att Sverige även fortsättningsvis ska kunna visa vägen mot en hållbar utveckling måste hela samhället vara delaktigt.

Mycket bra arbete har gjorts och vi ser förbättringar inom många områden, men det finns tyvärr områden som vi på Alzheimer Sverige känner måste förbättras. Vi har därför valt att fokusera vårt arbete enligt Mål 3 och mer specifikt på två delmål:

  1. GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa.

Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande

  • Fortfarande så är situationen svår, många gånger ohållbar för de som drabbas av Alzheimer, antingen som patient eller som anhörig. Vården skiljer sig avsevärt beroende på var man befinner sig i Sverige och framförallt hur det personliga skyddsnätet ser ut. Det behövs fler resurser för att stilla den oro och ångest som ofrånkomligen tär på de drabbade. Alzheimer Sverige kommer fortsätta ge råd och stöd samt öka sin närvaro i det offentliga rummet för att öka kunskapen och förståelsen för sjukdomen.

3.8 Tillgängliggör sjukvård för alla.

Åstadkomma allmän hälso- och sjukvård för alla, som även skyddar mot ekonomisk risk, tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård av god kvalitet liksom tillgång till säkra, effektiva och ekonomiskt överkomliga grundläggande läkemedel och vaccin av god kvalitet. 

  • Covid-19 pandemin har skapat en situation där patienter inte får den vård och omsorg de behöver. Anhöriga kan inte ge trygghet och värme som de annars är så duktiga på. Detta skapar en förödande ofrivillig isolering för Alzheimer sjuka, vilket är mycket oroande. Alzheimer Sverige har sökt medel för att kunna skapa verktyg och modeller som kan förbättra situationen för alla de som hamnat i pandemins grepp. 

 

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.