BioArctic meddelar positiva 18 månaders resultat i Fas 2b-studien med BAN2401 i tidig Alzheimers sjukdom

18-månadersanalysen av BAN2401 Fas 2b-studien i 856 patienter med tidig Alzheimers sjukdom visade statistiskt signifikanta och dosberoende effekter med minskad klinisk försämring och minskad amyloid-beta inlagring i hjärnan.

Detta är den första studien i sen klinisk fas som påvisar en potentiell sjukdomsmodifierande effekt på såväl klinisk funktion som inlagring av amyloid-beta i hjärnan.


BioArctic AB meddelade 2018-07-06, positiva resultat från BAN2401 Fas 2b-studien som inkluderar 856 patienter med tidig Alzheimers sjukdom. BAN2401 är en antikropp mot protofibriller av amyloid-beta. Studien uppvisade statistiskt signifikant förbättring av de prioriterade effektvariablerna vid 18 månader med en minskad försämring av ADCOMS (Alzheimer’s Disease Composite Score) och en minskad inlagring av amyloid-beta i hjärnan uppmätt med amyloid-PET (positronemissionstomografi).

Fas 2b-studien med BAN2401 (ClinicalTrials.gov identifier NCT01767311) är en placebokontrollerad, dubbelblind, randomiserad studie med parallella dosgrupper i 856 patienter med mild kognitiv störning (MCI, mild cognitive impairment) eller mild Alzheimers sjukdom, gemensamt benämnt som tidig Alzheimers sjukdom. Alla patienter hade positiva biomarkörer för amyloidpatologi i hjärnan vid studiens start. En innovativ Bayesian adaptiv design användes i studien, vilket underlättade utvärderingen av ett flertal doser. Effekt analyserades upp till 18 månader baserat på kognitionsskalan ADCOMS vilken kombinerar komponenter från följande skalor: ADAS-Cog (Alzheimer’s Disease Assessment Scale-cognitive subscale), CDR-SB (Clinical Dementia Rating Sum of Boxes) och MMSE (Mini-Mental State Examination). Skalan möjliggör en känslig mätning av förändringar i symtom vid tidig Alzheimers sjukdom. Patienterna randomiserades mellan placebo och fem BAN2401 dosgrupper: 2,5 mg/kg två gånger per månad, 5 mg/kg en gång per månad, 5 mg/kg två gånger per månad, 10 mg/kg en gång per månad och 10 mg/kg två gånger per månad.

Den slutliga analysen efter 18 månaders behandling med BAN2401 visar en statistiskt signifikant minskad försämring av den viktigaste kliniska effektvariabeln ADCOMS jämfört med placebo hos patienter som fick den högsta dosen (10 mg/kg två gånger per månad). Resultaten av amyloid PET analyserna vid 18 månader för både minskning av amyloid PET SUVR (standardized uptake value ratio) och konvertering från positiv till negativ status avseende amyloid-beta i hjärnan var också statistiskt signifikanta. Dosberoende effekter av BAN2401 kunde ses både på amyloid-beta inlagringar i hjärnan mätt med PET och på de kliniska effektvariablerna. Kliniska effekter på ADCOMS sågs dessutom på den högsta dosen så tidigt som efter 6 månaders behandling såväl som vid 12 månader.

BAN2401 var väl tolererad under 18 månaders behandling. De vanligaste biverkningarna var reaktioner vid injektionsstället och ARIA (Amyloid Related Imaging Abnormalities). Reaktionerna vid injektionsstället var huvudsakligen av mild till måttlig svårighetsgrad. Förekomsten av ARIA-E (edema) översteg inte 10% för någon dosgrupp och var mindre än 15% för patienter med APOE4 i den högsta dosgruppen enligt studieprotokollets föreskrifter och biverkningsrapportering.

I december 2017 kommunicerades att BAN2401 inte uppnådde de primära effektkriterierna vid 12 månaders interimsanalysen. Dessa kriterier var baserade på en Bayesiansk analys som var utformad för att möjliggöra snabbare start av Fas 3. Studien fortsatte blindad, enligt ett förutbestämt studieprotokoll, med omfattande finala analyser vid avslutad behandling vid 18 månader och med ytterligare en uppföljning vid 21 månader. Vid den finala analysen efter 18 månader baserat på förutbestämda traditionella statistiska metoder uppnåddes en statistiskt signifikant minskning av försämring på den viktigaste kliniska variabeln ADCOMS även efter 12 månaders behandling hos de patienter som fick den högsta dosen 10 mg/kg två gånger per månad jämfört med placebo.

BioArctics samarbetspartner Eisai ansvarar för Fas 2b-studien och utvecklingen av BAN2401 för Alzheimers sjukdom. Detaljerade resultat kommer att presenteras vid kommande vetenskapliga kongresser.

“BAN2401 är en unik antikropp riktad mot en speciell målmolekyl. Antikroppen utvecklades för att selektivt binda till toxiska protofibriller av amyloid-beta i hjärnan hos Alzheimerpatienter. Det har lett till en kliniskt meningsfull effekt och behandlingen var väl tolererad med begränsade biverkningar i Fas 2b-studien. Vi gjorde en klinisk observation i slutet av 1990-talet: den arktiska mutationen orsakar förhöjda nivåer av protofibriller, som också finns normalt. Denna upptäckt ledde till hypotesen att lösliga protofibriller av amyloid-beta är ett bra målprotein för behandling. De nya studieresultaten bekräftar att detta gäller generellt för patienter med Alzheimers sjukdom”, säger Lars Lannfelt, professor, läkare och en av grundarna av BioArctic.

“Detta är den första antikroppen mot amyloid-beta som i sen klinisk fas visar statistiskt signifikanta resultat vid 18 månaders behandling, vilket ytterligare styrker amyloidhypotesen”, säger doktor Lynn Kramer, Chief Clinical Officer och Chief Medical Officer, Neurology Business Group, Eisai. “Vi kommer att diskutera dessa mycket uppmuntrande resultat med läkemedelsmyndigheterna för att fastställa den bästa vägen framåt. Vi fortsätter arbetet för att kunna erbjuda BAN2401 till patienter och sjukvården så snabbt som möjligt”.

“BioArctics målsättning är att tillämpa banbrytande forskningsupptäkter för att förbättra livskvaliten för patienter med Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. Resultaten av Fas 2b-studien med BAN2401 är det starkaste beviset hittills för hur vi förverkligar denna målsättning genom våra starka samarbeten med universitet och läkemedelsbolag”, säger Gunilla Osswald, BioArctics VD.