En europeisk demensstrategi behövs! Skriv under Glasgowdeklarationen du också!

Glasgow-deklarationen lanserades av Alzheimer Europe den 20:e oktober 2014. Samma dag antogs den enhetligt av delegater från våra 26 medlemsorganisationer.

Glasgow-deklarationen betonar nödvändigheten av att en gemensam europeisk demensstrategi skapas, samt att alla europeiska länder bör ta fram nationella strategier i linje med denna.

Undertecknarna av denna deklaration uppmanar världens ledare att erkänna demenssjukdomarna som en prioriterad fråga för den allmänna sjukvården och att utveckla en global aktivitetsplan för denna fråga.

Insamlingen av namnunderskrifter kommer att presenteras i EU-parlamentet den 1 december 2015.

Om du vill underteckna Glasgow-deklarationen, var vänlig och klicka på länken här.
Beslutsfattare (bland annat politiker) och organisationer använder de speciella registreringsblanketterna (PDF) längst ned på denna sida.

Nedan följer den översatta texten av Glasgow-deklarationen. För originaltexten på engelska, klicka här. 

Glasgow-deklarationen

Genom att underteckna detta dokument förbinder vi oss att till fullo verka för att stärka rättigheter, självständighet och värdighet hos personer med demenssjukdom. Dessa rättigheter är universella och fastställda i den Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter, Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR), samt Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder.

Vi försäkrar att varje person som lever med demenssjukdom har:

 • Rätt att få en snabb utredning och en rätt ställd diagnos
 • Rätt till kvalitativt stöd efter diagnos
 • Rätt till personcentrerad, samordnad vård med hög kvalitet genom hela sjukdomstiden
 • Rätt till skälig tillgång till vård och terapeutisk behandling.
 • Rätt att bli respekterad som en individ i samhället

Allt fler erkänner demenssjukdomarna som ett folkhälsoproblem, såväl på nationell som på europeisk nivå. Det välkomnar vi! Vi uppmanar Europeiska Unionens (EU) regeringar och myndigheter att axla det ansvar som de har för att upprätthålla rättigheterna hos personer med demenssjukdom, och se till att detta respekteras och vidmakthålls i samhället.

Vi vill uppmana EU-kommissionen att:

 1. Utveckla en europeisk strategi för demenssjukdomarna.
 2. Tillsätta en EU-tjänsteman på hög nivå för att samordna aktiviteter och forskning inom demensområdet, i de befintliga programmen, t ex Horizon 2020, The Ambient Assisted Living Programme, The European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, The Joint Programme on Neurodegenerative Diseases research och The Innovative Medicines Initiative.
 3. Inrätta en expertgrupp på demensfrågor bestående av tjänstemän från EU-kommissionen, företrädare för de europeiska medlemsländerna samt representanter från civilsamhället med syfte att ta till vara de bästa metoderna.
 4. Finansiellt stödja Alzheimer Europe, the European Dementia Observatory och the European Dementia Ethics Network genom deras allmänna hälsoprogram.

Vi vill uppmana ledamöterna i Europaparlamentet att:

 1. Ansluta sig till European Alzheimer’s Alliance.
 2. Stödja Alzheimer Europe och dess medlemsorganisationers arbete att göra demenssjukdomarna till en prioriterad fråga för EU och skapa en gemensam europeisk strategi.
 3. Vara tillgängliga för personer med demenssjukdom, deras närstående, personal inom vård och omsorg och representanter från Alzheimer-organisationerna i deras respektive länder.

Vi vill uppmana de nationella regeringarna att:

 1. Utveckla uttömmande nationella riktlinjer för demensvården med riktade medel och transparent uppföljning och utvärdering enligt riktlinjerna.
 2. Involvera drabbade av demenssjukdom och deras närstående i utveckling och uppföljning av dessa nationella riktlinjer.
 3. Stödja nationella Alzheimer- och demensföreningar.

Vi välkomnar det internationella synliggörandet av demenssjukdomar som en global angelägenhet och erkännandet av Alzheimers Disease Internationals och G7-gruppens innovativa arbete med att skapa en global handlingsplan för demensvård och uppmanar härmed världssamfundet till:

 1. Att bygga vidare på framgången med ett europeiskt samarbete för demensvård och implementera europeiska riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.
 2. Att inkludera och konsultera Alzheimerorganisationer och drabbade av demenssjukdom i beslutsprocessen kring och definitionen av ett globalt forskningsprogram.
 3. Att ta ett helhetsperspektiv på forskningsprioriteringar inklusive frågor som idag sker inom ländernas socialförsäkringssystem samt hälso- och sjukvårdsystem för att säkra att detta gynnar personer som lever med demenssjukdom idag, liksom det ökande antal personer som kommer att insjukna i framtiden.
 4. Att avsevärt öka finansieringen på alla forskningsområden som berör demenssjukdomarna.
 5. Att framhålla och prioritera demenssjukdomarna i andra internationella sammanhang inom G20-gruppen, Organisationen för Ekonomiskt Samarbete och Utveckling (OECD), Världshälsoorganisationen (WHO) och FN.

Privatpersoner som vill underteckna, klicka här! Glöm inte att du måste bekräfta via din epostadress! 

Politiker och andra beslutsfattare som vill underteckna, använd blanketten Glasgow Declaration signup for Policy Makers.

Organisationer som vill underteckna, använd blanketten Glasgow Declaration signup for Organisations.