Framtidsfullmakt

Lagen om framtidsfullmakt trädde i kraft den 1 juli 2017.

Här får du information om det som är viktigast att tänka på, till exempel vem som kan och inte kan upprätta en framtidsfullmakt
samt vem som kan/inte kan bevittna fullmakten.
Klicka här för att se exempel på en framtidsfullmakt som även går att skriva ut

Eftersom till exempel en del banker och vissa apotek inte accepterar andra framtidsfullmakter än deras egen,
är det viktigt att du kontrollerar hur din bank/apotek ställer sig till andra framtidsfullmakter.
Gör detta i samband med att du upprättar framtidsfullmakten för att undvika framtida problem när fullmakten behöver tas i bruk.

Vad omfattar framtidsfullmakten och vad omfattar den inte?

Fullmakten kan omfatta både ekonomiska och personliga angelägenheter,
som att ansöka om särskilt boende eller att kunna bistå fullmaktsgivaren vid vårdkontakter.
Fullmakten omfattar inte vård eller tandvård.
Den kan omfatta försäljning av fast egendom och bostadsrätt men detta ska då framgå av fullmakten.
Familje- och arvsrättsliga ärenden, såsom till exempel äktenskapsskillnad och upprättade av testamente, omfattas inte.

Det är fullmaktshavaren själv som avgör när framtidsfullmakten träder i kraft med möjlighet att få frågan prövad av domstol.
Återfår fullmaktsgivaren beslutsförmågan får framtidsfullmakten anses ha förlorat sin verkan.
En framtidsfullmakt kan återkallas av fullmaktsgivaren så länge denne är beslutskapabel.
En framtidsfullmakt ska kunna lämnas till fler än en person.
Överförmyndaren ska vid missbruk av framtidsfullmakten kunna förbjuda fullmäktigen att använda densamma.

Vem kan upprätta en framtidsfullmakt?
En framtidsfullmakt kan upprättas av den som fyllt 18 år och är beslutskapabel.
OBS! Framtidsfullmakten ska i likhet med ett testamente bevittnas av två samtidigt närvarande personer,
dessa måste känna till att det är en framtidsfullmakt de bevittnar.

Vem får inte bevittna en framtidsfullmakt?
Den som är under 15 år eller på grund av psykisk störning saknar insikt om betydelsen får inte bevittna en framtidsfullmakt.
Ingen får heller bevittna ett förordnande till honom/henne själv, en make eller sambo eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till honom/henne.

Inte heller fullmaktsgivarens make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till fullmaktsgivaren
eller hans/hennes syskon får vara vittne. En fullmaktsgivare, förmyndare, god man eller förvaltare för någon får inte bevittna ett förordnande
till den juridiska person som han eller hon företräder.
Inte heller ledamot av styrelsen för ett bolag, en förening, ett trossamfund eller en stiftelse
får bevittna ett förordnande till den juridiska person som han eller hon företräder.