Hur många är demenssjuka i Stockholms stad? Fakta från Alzheimer Sverige

Med anledning av vår artikel om att Stockholm garanterar daglig utevistelse för boende på kommunala och privata äldreboenden men inte informerar om rätten kanske någon vill veta hur många demenssjuka Stockholms stad har. Svaret är att ingen riktigt vet, eftersom det skulle kräva att hela befolkningen om drygt 900 000 personer genomgick omfattande undersökningar.

Men det finns andra sätt. Det finns nämligen säkra prognoser för hur stor andel som är demenssjuka i en vissa åldersgrupp, eller ålderskohort som det också kallas. Prognoserna är väldigt säkra för dem som är över 65 år, medan gruppen yngre demenssjuka 30-65 år är mycket osäkrare.

Socialstyrelsen gjorde för något år sedan beräkningar för hur situationen såg ut år 2012. I Stockholms stad beräknades då omkring 12 300 personer ha en svår kognitiv hjärnsjukdom. 85 procent av de som var +65 år och som hade en plats på ett särskild boende beräknades vara demenssjuka.

Alzheimer Sverige har använt Socialstyrelsens beräkningar och, baserat på myndighetens prognoser för ökningen av antalet levande fall i landet, räknat upp siffrorna till 2015 och 2016 års nivåer.

Antalet demenssjuka i Stockholms kommun beräknas år 2015 vara uppe i drygt 12 700 personer, varav drygt 700 beräknas vara s k unga demenssjuka (30-65 år). Antalet nytillkomna fall årligen är beräknade till omkring 1 900 personer.

Prognosen för år 2016 blir, baserat på Socialstyrelsens beräkningar, omkring 12 900 demenssjuka kommuninvånare i Stockholm varav drygt 700 unga demenssjuka.

Hur många av alla Stockholms demenssjuka har en plats på ett äldreboende? Ja, det är något vi verkligen skulle vilja veta! Enligt ett dokument för upphandling av enstaka platser från Stockholm stad framgår dock att 6 061 personer som var +65 år i december 2013 hade en plats på ett vård- och omsorgsboende. Det skulle kunna tyda på att drygt 5 100 av Stockholms demenssjuka har en plats på ett särskilt boende (äldreboende). Observera att detta ej betyder att alla har en plats på ett demensboende. Notera även att personer under 65 år kan placeras på ett vård- och omsorgsboende.

Vad menar vi med att någon är demenssjuk? Definitionen på en demenssjuk person är, enkelt uttryckt, att personen på grund av kognitiv funktionsnedsättning får problem med att klara sina dagliga vardagsbehov eller att klara sitt arbete. Det kan gälla problem med minne, uppmärksamhet eller förändring av personlighet. I dag vet vi att förändringar i hjärnan kan ske tjugo-trettio år före symptomen visar sig.

Citera oss gärna, men hänvisa till källa. Beräkningar och analyser är utförda av Lena Breitner, journalist och fil mag i ekonomisk historia, för Alzheimer Sveriges räkning.