Hur många demenssjuka har vi? Svårast att prognostisera unga demenssjuka

Om vi hade 158 000 demenssjuka 2012 borde vi alltså nu ha 162 000 år 2014. Men om de verkligen är så många vet vi inte. De kan vara många fler, eller något färre. Socialstyrelsen understryker att det här enbart är skattningar, och i synnerhet gruppen unga demenssjuka är svår att beräkna. Ofta anges att de är mellan 10 000 och 20 000 personer. Men hur många är de egentligen? Alzheimertidnigen fördjupar sig i statistiken. 

Om vi skulle ta reda på hur många demenssjuka vi har i Sverige skulle det kräva att alla vuxna skickades till läkaren för att genomgå en medicinsk undersökning.

– Sveriges alla individer med demenssjukdom är självfallet inte identifierade, än mindre deras resursutnyttjande. Detta är av praktiska skäl och kanske även av integritetsskäl inte möjligt, skriver Socialstyrelsens experter i rapporten Demenssjukdomarnas samhällskostnader i Sverige 2012.

Prognoserna bygger istället på olika forskningsstudier om förekomst i olika ålderskategorier. Enligt Socialstyrelsens ”Nationella utvärdering – vård och omsorg vid demenssjukdom 2014” uppges att ungefär åtta procent av alla personer över 65 år har någon form av demenssjukdom, varav uppskattningsvis 5,3 procent har Alzheimers sjukdom. Nästan hälften av alla personer över 90 år är demenssjuka.

Men nu är det ju inte så att demenssjukdomar drabbar bara de som är pensionärer, även om många tycks tro detta. Den allra svåraste gruppen att prognostisera är alltså så kallat unga demenssjuka, det vill säga personer under 65 år.

Ofta används siffror på mellan 10 000 – 20 000 personer som är unga demenssjuka. Men i Socialstyrelsens senaste beräkning är man försiktigare. Där slutar man på omkring 9 000 unga demenssjuka.

Alzheimerföreningens tidning Alzheimertidningen visar på förekomst av demens i olika åldersklasser. Risken att drabbas av demens ökar med åldern. Varför drygt hälften av alla personer över 90 år inte blir sjuka är en av demensforskningens stora gåtor. Källa: Demenssjukdomarnas samhällskostnader i Sverige 2012 (Socialstyrelsen 2014)

Nyligen skrev Storbritannien enligt tidningen Telegraph kraftigt upp sina siffror gällande antalet unga demenssjuka. I dag beräknas antalet demenssjuka personer under 65 år vara fem procent av samtliga demenssjuka i Storbritannien. Socialstyrelsens senaste beräkning för Sverige visar att ungefär 5,7 procent av samtliga demenssjuka i Sverige beräknas vara under 65 år. En övervägande andel av dessa är alltså mellan 60 och 65 år.

Samtidigt som de senaste forskningsrönen tyder på att prognoserna för andelen demenssjuka i olika åldersgrupper kan skrivas ner något pekar Socialstyrelsens forskare också på något annat. Att vi ofta har underskattat hur snabbt ökningen sker av antalet personer som blir 80 år och äldre, just precis den grupp där demenssjukdomarna är vanligast förekommande.

Prognoserna kan också komma att ändras i framtiden av andra skäl. Personer med mild kognitiv störning finns inte med i Socialstyrelsens beräkning av demenssjukas samhällskostnader med motiveringen att dessa patienter inte anses uppfylla kriterierna för demenssjukdom.

Forskarna tillägger dock att det finns en aktuell debatt i världen om att göra nya klassificeringar på demenssjuka. Alla demenssjuka befinner sig ju inte i samma fas av sjukdomen och alla är ju inte i behov av plats på ett demensboende här och nu. Det kan därför vara viktigt för samhällets planering att förfina beräkningarna.

Ändrar man klassificeringen är det möjligt att man i framtiden tar med personer med mild kognitiv störning både i demensprognoser och i beräkningar av samhällskostnader.

TEXT: LENA BREITNER

 

Artikeln är från Alzheimerföreningens tidning Alzheimertidningen 3-4/2014. Citera oss gärna! Läs också andra artiklar i serien om demensstatistiken: 

Hur vet vi att det är 160 000 demenssjuka i Sverige? 

Aktuella fakta om demenssjukdomarna i Sverige 2014