Diplomering för första arbets och fysioterapeuterna med magisterexamen

I dag får Sveriges första arbets- och fysioterapeuter med magisterexamen i demensvård sina diplom i närvaro av drottning Silvia i samband med en ceremoni på Kungliga Slottet i Stockholm. Utbildningen är ett led i att öka kompetensen och utbildningsnivån inom vården av personer med demenssjukdom.

 

I samarbete med stiftelsen Silviahemmet driver Karolinska Institutet sedan fyra år en magisterutbildning i demensvård. Det är den enda utbildningen av detta slag som finns och den har nu byggts ut och omfattar förutom läkare även arbets- och fysioterapeuter.

– Det är oerhört glädjande att första kullen arbets- och fysioterapeuter nu tagit magisterexamen inom demensvård och att de kommer att få diplom som Silviaarbetsterapeuter och Silviafysioterapeuter. Att stärka utbildningsinsatserna kring demenssjukdomarna ligger i linje med de nyligen uppdaterade nationella riktlinjerna för demensvården och regeringens ambition, säger Maria Eriksdotter, prefekt vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet.

Läs mer om magisterutbildningen i demensvård här:

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom: