Lena Hallengren, Sveriges barn-, äldre- och jämställdhetsminister, meddelade den 24 maj regeringens beslut att lansera en nationell demensstrategi för Sverige med den övergripande ambitionen för jämlikhet i vården för personer med Alzheimers eller annan kognitiv hjärnsjukdom.

Planen bygger på en nationell standardiserad vårdprocess, som är lika för alla med demenssjukdom. Det är viktigt att tidigt hitta och hjälpa patienter med kognitiv hjärnsjukdom från första diagnos till vård och behandling.

Den sammantagna kompetensen är låg i det svenska hälsovårdssystemet när det gäller dessa sjukdomar. Vården av personer med demenssjukdom sker inom äldreomsorgen av vård- och  hemtjänstpersonal som ofta inte är utbildade för att möta patienternas behov.

Lena Hallengren menar att kompetenshöjande insatser är nyckeln och att vi har insett att vi har mycket att lära av våra nordiska grannar, som nu går in i andra och tredje fasen av sina nationella strategier för demenssjukdomar.

Sveriges nationella demensstrategi består av följande fokusområden:

-   samverkan mellan hälso- och sjukvård och social omsorg
-   personal, kompetens och utbildning
-   uppföljning och utvärdering
-   stöd till anhöriga
-   information och kunskap om sjukdomarna till samhället i stort
-   digitalisering och teknik som en del av vårdprocessen

Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen har fått i uppdrag från regeringen att skapa, utveckla och sprida en nationell standardiserad vårdprocess som ska vara lika för alla patienter med demenssjukdomar.

Socialstyrelsen ska i enlighet med de nationella riktlinjerna följa och hantera långsiktiga strategiska frågor i demensstrategin. En första översikt av arbetsplanen kommer att presenteras för regeringen den 1 oktober 2018, och slutgiltigt fastställas senast den 1 juni 2022.