Val 2014 - Vad vill partierna göra för de demenssjuka?

I Alzheimertidningen 2/2014 granskade vi riksdagspartiernas valplattformar på nätet. På vilket sätt vill de värna och förbättra situationen för de demenssjuka? Vi tar här upp ställningstaganden som på olika sätt berör de demenssjuka och deras anhöriga. Alzheimerföreningens ordförande Krister Westerlund kommenterar.  

 Centern vill att vården ska vara tillgänglig och likvärdig oavsett var man bor i landet. Inför en äldrepeng så att valfriheten blir lika stor i äldreomsorgen som inom skola och barnomsorg. Gamla ska ha samma rätt att själv bestämma över sin välfärd som när de var yngre. Lever äldreboendet inte upp till sina löften ska den äldre få pengarna till baka. Sökning på demens ger inga träffar på partiets hemsida.

Bra med likvärdig vård var man än bor i landet eftersom Socialstyrelsens rapport om vård och omsorg för demenssjuka visar på stora olikheter. Svårt demenssjuka gynnas däremot inte av argument om valfrihet, eftersom de har svårigheter att uttrycka sin vilja. Jag har lite svårt att se att äldre eller demenssjuka prioriterar att få tillbaka pengar i livets slutskede.

Krister Westerlunds kommentar

Folkpartiet vill värna äldres rätt att välja utförare inom vård och omsorg. De anser att vård av och omsorg om de sjukaste äldre måste förbättras. De pekar på att regeringen tillsatt en nationell äldresamordnare som leder arbetet. Det måste finnas en vass tillsyn för att säkerställa att de som själva inte kan göra sina röster hörda får den vård och omsorg som de behöver.Inom primärvården ska husläkare och distriktssköterskor få ett tydligare ansvar för att samordna alla vård- och omsorgsinsatser för de sjukaste äldre så att de slipper hamna i en vårdkarusell.

Den stora grupp som har svårt att göra sin röst hörd är demenssjuka. Varför en äldresamordnare ska hålla i unga såväl som äldre demenssjukas frågor är obegripligt. Tillsyn däremot för att säkra behoven är bra, liksom att tydliggöra primärvårdens ansvar.

Krister Westerlunds kommentar

Kristdemokraterna vill att alla kommuner ska ge stöd till anhörigvårdare så att de ska vilja och orka fortsätta sitt arbete. Stödet ska vara individuellt utformat tillsammans med vårdaren och utifrån dennes önskemål och förutsättningar.

Öka specialistkompetensen inom primärvården så att fler utredningar görs färdiga.

Valfriheten av vårdcentral, hemtjänstutförare och äldreboenden framhävs. Partiet vill att fler kommuner inför partiets fråga om värdighetsgaranti i äldreomsorgen, som innebär en utfästelse om vad den äldre kan förvänta sig i omsorgen och en förbindelse om kompensation ifall kommunen inte lever upp till denna kvalitetsnivå. Partiet vill ge primärvården ett särskilt äldreuppdrag för en sammanhållen vård av de sjukaste, som bör få VIP-status. Alla med misstänkt demenssjukdom skall ha rätt till utredning, diagnos och behandling.

De 1,3 miljoner människor som bedriver anhörigstöd i Sverige ska egentligen vara ett komplement till det offentligas insatser, men i en rapport från Riksrevisionen visar det sig att det i praktiken är det offentligas insatser som blivit ett komplement till de anhörigas omsorgsgivande. KD-förslaget om stöd till anhöriga följer Riksrevisionens förslag. Tummen upp för att alla med misstänkt demenssjukdom utlovas utredning, diagnos och behandling. Fast egentligen borde det ju vara en självklarhet.

Krister Westerlunds kommentar

Miljöpartiet nämner inte demenssjuka i partiprogrammet och det finns ytterst få träffar som berör denna sjukdomsgrupp på hemsidan. I Region Skåne har partiet föreslagit fysisk aktivitet på recept för att minska risken för demenssjukdom.

Sjukvården ska bli mer jämlik. Här nämns att kvinnor ofta får vänta längre på viktiga behandlingar och har sämre tillgång till speciellt dyra behandlingsmetoder.

Vårdgarantier bör utgå från medicinska behov och ersättningarna i sjukvården baseras på patienternas vårdtyngd, så att inte friska människor prioriteras framför kroniskt sjuka.

Partiet påpekar att den demografiska utvecklingen ställer nya krav på vården och kommer att tvinga fram en ökad samordning mellan olika vårdformer, till exempel mellan primärvård och äldreomsorg.

Behandling av demenssjuka kostar 11 öre om dagen, så det är ingen dyr behandlingsmetod. Bra att se över ersättningar inom sjukvården beroende på patientkategorin. I dag gynnas inte grupper som återkommande besöker vården och har långa utredningstider, till exempel demenssjuka. Demensfrågor är alarmerande frånvarande på MP:s agenda.

Krister Westerlunds kommentar

Moderaterna vill att alla ska bli väl omhändertagna inom vården, oavsett var man bor i landet och oavsett om man är hög- eller låginkomsttagare. Målet för moderaternas äldrepolitik är att äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag, kunna åldras i trygghet och bemötas med respekt samt ha tillgång till god vård och omsorg. Moderaterna anser att det är kommunernas sak att ge hjälp, stöd och avlastning till anhörigvårdare.

Bra med likvärdig vård, men påtaglig frånvaro av engagemang för svaga grupper. Liksom KD har M tagit intryck av Riksrevisionens skarpa kritik av anhörigvården, men pekar på att det är kommunernas sak att stötta och avlasta.

Krister Westerlunds kommentar

Socialdemokraterna anser att kvaliteten i äldreomsorgen ska höjas och vill även satsa mer på vårdpersonal och därmed också på en vård av äldre. Patientinflytande genom patientkontrakt med vårdplan och tidsgränser ska stärkas.

Kvaliteten i äldreomsorgen ska höjas så att äldre inte blir beroende av att köpa tilläggstjänster eller att deras anhöriga går ner i arbetstid för att hjälpa dem. Äldre ska ha samma rätt som alla andra att påverka sitt liv och sin vardag. En långsiktig kvalitetsplan för äldreomsorgen ska tas fram.

Demenssjuka och demensvård nämns över huvud taget inte i valplattformen. Genomgång av hemsidan visar att S blandar ihop demensvård och äldreomsorg. Inget nämns om yngre demenssjukas behov.

Krister Westerlunds kommentar

Sverigedemokraterna vill arbeta för att minska undernäringen bland äldre. Vällagad mat nämns som lösning. Vill arbeta mot äldres ensamhet och isolering. Talar om vård och omsorg för ”äldre, svaga och sjuka” men nämner över huvud taget inte personer med demenssjukdomar som grupp.

Vill arbeta för lika vård oavsett var man bor i landet. Uppger att man i riksdagen arbetat för att regeringen ska besluta om nationella riktlinjer för bemanning inom demensvården. ”Det handlar här om gamla människor som befinner sig i ett mycket skört tillstånd vilket kräver hög personaltäthet och en vård som kännetecknas av värdighet.”

Inte heller SD tycks ha förstått att 20 000 personer i Sverige som är demenssjuka inte kan definieras som ”gamla”. Trevligt med vällagad mat, men undernäring, som är en vanlig dödsorsak bland demenssjuka, avhjälps främst genom kunnig personal och att de ges tid för varje patient vid måltiderna.

Krister Westerlunds kommentar

Vänsterpartiet vill öka bemanningen inom äldreomsorgen genom en öronmärkt satsning med fokus på demensvården. De kommuner som redan har en god bemanning ska kunna använda pengarna till andra delar av äldreomsorgen. Nej till vinster i välfärden. En omfattande resursförstärkning utlovas till hälso- och sjukvården genom fler vårdplatser och fler anställda. Möjligheter till vård och omsorg på det egna modersmålet bör utvidgas, enligt partiprogrammet.

Återigen ett exempel på att man klumpar ihop begreppen demensvård och äldreomsorg. Själv skulle jag vilja veta om det är någon kommun som har tillräckligt många demensplatser. De demenssjuka hjälps inte av ökade resurser till sjukvården. Det råder kompetensbrist och ignorans mot vår patientgrupp, i synnerhet inom primärvården.

Krister Westerlunds kommentar

 

I Sverige finns omkring 160 000 demenssjuka, varav ungefär 20 000 är under 65 år. Trots detta är det inget av de partier som nämner demenssjuka som skiljer sjukdomsgruppen demens och äldrevård åt. 

Krister Westerlunds sammanfattande slutbedömning av granskningen

GRANSKNINGEN ÄR TIDIGARE PUBLICERAD I ALZHEIMERTIDNINGEN 2/2014