Din rätt till hjälp. Var ni än bor i landet finns det några grundläggande rättigheter både för den som drabbats och för dig som anhörig. Genom sjukvården och socialtjänsten har du bland annat rätt till hjälp med medicinsk diagnos och vård samt med vila och avlastning från ditt eget vårdarbete. Utöver denna offentliga hjälp finns det många organisationer som kan hjälpa dig och bidra till att underlätta vardagen. Bland annat Alzheimer Sverige.

Stöd för den drabbade

Det finns en rad lagar som reglerar vilket stöd den som drabbats av en demenssjukdom har rätt till. Lagstiftningen ska säkerställa att personer med funktionshinder kompenseras för detta och ges möjlighet att leva ett självständigt och värdigt liv. Läs mer i Nationella riktlinjer för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående (kan laddas ner här http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-3-23)

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Reglerar bland annat vård, behandling, rehabilitering och habilitering för personer i behov av dessa insatser.

Socialtjänstlagen (SoL)

Ger alla personer som vistas i Sverige rätt till en social och ekonomisk trygghet. Stödinsatser enligt SoL är bl.a. hemtjänst, boendestöd och korttidsboende.

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)

Gäller huvudsakligen personer under 65 år men kan omfatta även äldre med ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder som inte beror på normalt åldrande.

Lagen om statlig assistansersättning (LASS)

Avser ekonomisk ersättning för personlig assistans när behovet är mer än 20 timmar i veckan. I vissa fall kan man ha insatser enligt flera olika lagar samtligt exempelvis både enligt LSS och SoL.