Lagar och rättigheter

Här hittar du de vanligaste lagarna som rör personer med kognitiv sjukdom och vårdande anhörig.

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Denna lag innehåller bestämmelser om hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska organiseras och bedrivas. Lagen gäller för samtliga vårdgivare samt landsting och kommuner som huvudmän.

HSL är en målinriktad ramlag, vilket betyder att den innehåller övergripande mål och riktlinjer för hälso- och sjukvården. HSL ska alltså inte detaljstyra verksamheten eftersom huvudmännen utifrån det kommunala självstyret ska ha viss frihet att utforma insatserna efter lokala och regionala behov.

Socialtjänstlagen (SOL)

Denna lag handlar om vilken hjälp du kan få från din kommun i form av ekonomiskt bistånd eller annan vård och omsorg. Du som har svårt att få dina behov tillgodosedda i det dagliga livet och inte kan få dem tillgodosedda på något annat sätt har rätt till stöd av samhället.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

LSS är en rättighetslag och innebär ett särskild stöd för personer med omfattande och varaktiga funktionshinder. LSS kompletterar andra lagar. Om du har rätt till insatser enligt LSS kan du samtidigt också ha rätt till bistånd enligt Socialtjänstlagen. LSS har olika personkretsar där personer med demenssjukdom tillhör personkrets 2.

Patientsäkerhetslagen (PSL)

PSL syftar till att främja patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården. Lagen reglerar bland annat vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och hälso- och sjukvårdspersonalens skyldighet att utföra sitt arbete enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Tandvårdslagen (TVL)

Personer med stort omvårdnadsbehov kan ha rätt till ett särskilt tandvårdsstöd. Det omfattar dels munhälsobedömning dels nödvändig tandvård. Syftet är att i god tid förhindra att stora munhälsoproblem uppstår hos den som saknar förmåga att själv söka tandvård och sköta sin munhygien. Biståndshandläggare ska bedöma vilka som kan komma ifråga för tandvårdsstödet.

Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)

Tvångsvård enligt denna lag ges som sluten eller öppen psykiatrisk tvångsvård som endast får ges om en person lider av en allvarlig psykisk störning och om denne på grund av detta, och sina personliga förhållanden i övrigt, har ett ofrånkomligt behov av psykiatrisk vård. Ett beslut om intagning på en psykiatrisk klinik för tvångsvård kräver ett särskilt läkarintyg (vårdintyg) som ska grundas på en särskild läkarundersökning.