Fullmakt, god man och anhörigbehörighet

 

Den är viktigt att göra vissa saker för framtiden så tidigt det går, framförallt att skriva testamente. Fullmakt är inte alltid nödvändigt för att få eller ge hjälp att sköta viktiga angelägenheter.

Finns möjlighet är det bra att ta hjälp av en jurist. Flera juristbyråer har gratis telefonrådgivning om det gäller kortare frågeställningar. En bra idé är att ordna med autogiro för så mycket som möjligt.

Testamente är viktigt

Det är viktigt med ett testamente eftersom det uttrycker en persons vilja och kan avgöra när det finns tveksamheter. Det gäller flera frågor bland annat egendom.

Anhöriga kan göra ärenden

En anhörig över 18 år, kan i vissa fall företräda en förälder utan att behöva en fullmakt. Det kan handla om sådant som gäller den dagliga livsföringen, till exempel betala räkningar men också att ansöka om stödinsatser.

Bankfullmakt

Banker har oftast egna fullmaktsformulär. I en sådan kan man välja vad som ska omfattas, till exempel tillgång till ett visst konto och att förhandla om lån och krediter.

Generalfullmakt

Genom en generalfullmakt kan någon utses att föra talan i olika sammanhang, till exempel hos Försäkringskassan, läkaren och biståndshandläggaren samt sköta privatekonomi. Fullmakten gäller under den tid man bestämmer och ska även skrivas under av personen med demenssjukdom, innan papperet lämnas till respektive ställe.

Framtidsfullmakt

Genom en framtidsfullmakt är det möjligt att i förväg bestämma vem som ska fatta beslut när den som ger fullmakten inte är kapabel att själv ta hand om angelägenheter. Den som ger fullmakten kallas fullmaktsgivare, den som får fullmakt kallas fullmaktshavare.
Vissa personliga angelägenheter kan inte ingå i en framtidsfullmakt. Fullmaktshavaren/fullmaktshavarna kan exempelvis inte upprätta testamenten åt den fullmakten gäller.
Den som får fullmakt avgör när fullmakten börjar gälla. Alternativt skrivs in i fullmakten att domstol ska avgöra, domstolens beslut grundas på medicinsk utredning. Det finns en rad formkrav som måste uppfyllas när en framtidsfullmakt upprättas.
Fullmakten får omfatta de personliga eller ekonomiska angelägenheter som fullmaktsgivaren själv bestämmer.
Fullmakten får inte omfatta åtgärder inom hälso- och sjukvård, eller tandvård, till exempel att bestämma viss vård.
En framtidsfullmakt kan lämnas till flera så kallade fullmaktshavare som kan dela ansvaret. Fullmaktsgivaren kan begränsa vad fullmaktshavaren får lov att göra.
En framtidsfullmakt kan enligt lag återkallas. Det är möjligt att utse en granskare och ge denne rätt att återkalla fullmakten.

Om framtidsfullmakten ska användas för att exempelvis fritt kunna förfoga över egendom som ägs gemensamt så kan det  finnas juridiska hinder för att använda fullmakten på det sätt fullmaktsgivaren avsett, om det inte går att visa att detta varit fullmaktsgivarens vilja.

Oavsett om en framtidsfullmakt har börjat gälla kan en fullmaktsgivare aldrig helt omyndigförklaras genom en framtidsfullmakt och ingen annan har rätt att bestämma i frågor om exempelvis sjukvård och omsorg mot en persons vilja. I vissa frågor kan det alltså vara svårt att fatta beslut i fullmaktsgivarens ställe om det inte går att visa att besluten är i linje med fullmaktsgivarens vilja.

Kombinera fullmakter

Det kan ofta vara bra att upprätta både generalfullmakt och framtidsfullmakt, eftersom de kompletterar varandra.

God man och förvaltare

En god man eller en förvaltare kan träda in när en person inte kan ta hand om sig själv och förvalta sin egendom eller privatekonomi. En god man och en förvaltare utses av tingsrätten utifrån personens behov av stöd.
Personen som får stöd kallas huvudman.

Mer information och mallar

Bra underlag för beslut finns på Svenska Bankföreningens webbsidor. Texterna riktar sig till dig som har en demenssjukdom i tidigt skede eller är anhörig. Här finns det viktigaste kring anhörigbehörighet, olika fullmakter, god man och  förvaltare.
Läs mer

Mer information om anhörigbehörighet finns på Demensförbundets webbsidor
Läs mer

Mer information om generalfullmakt finns på Demensförbundets sidor. På sidan finns också en mall för utskrift.
Läs mer

Framtidsfullmakt med Jurio
Jurio är en digital plattform som upprättar juridiska dokument online.
Medlemmar i Alzheimer Sverige får 15% rabatt vid köp av framtidsfullmakt. Samtidigt donerar Jurio 5% till Alzheimerföreningen Sverige.
Använd rabattkoden ALZMEDLEM vid betalning. Du skapar framtidsfullmakten digitalt på Jurios hemsida.
Framtidsfullmakt hos Jurio