Utbredning och statistik kring minnessjukdomar

Kognitiva hjärnsjukdomar, eller demenssjukdomar som de också kallas, är samlingsnamn för en rad sjukdomar som orsakas av allvarliga skador på hjärnan. De mest aktuella siffrorna om utbredning i Sverige lades fram av Socialstyrelsen 2014. De aktuella siffrorna om utbredning i världen är från vår globala samarbetsorganisation Alzheimer's Disease International och som lades fram 2015.

Vi på Alzheimer Sverige har bearbetat och analyserat dessa rapporter samt annat forsknings- och prognosmaterial, varför vi kan ge följande bild.

Prognosen visar att antalet demenssjuka i Sverige kommer att öka med över 40 procent de närmaste 15 åren. År 2030 beräknas vi ha 70 000 fler drabbade i landet än vad vi har i dag. Bild: Alzheimer Sverige/2014.

År 2012 beräknades omkring 158 000 svenskar ha en kognitiv hjärnsjukdom. Av dessa beräknades omkring 9 000 personer vara unga demenssjuka, det vill säga personer mellan 25 och 65 år. Huvuddelen av de unga demenssjuka bedöms vara 60-65 år gamla.

Samhällskostnaden år 2012 var uppe i 63 miljarder, vilket gör sjukdomen ungefär lika kostsam som cancer, hjärt/kärl och stroke tillsammans.

Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom, som drabbar 60-70 procent av alla patienter. Notera dock att det ofta och i synnerhet hos äldre patienter är vanligt med blanddiagnoser, till exempel att både ha Alzheimers sjukdom och vaskulära skador.

 

VAR TREDJE SEKUND DRABBAS NÅGON I VÄRLDEN

Enligt vår globala samarbetsorganiation Alzheimer's Disease International, ADI, drabbas numera en hjärna i världen var 3,2:e sekund. I sin World Alzheimer Report 2015  konstaterade ADI att 10,5 miljoner människor beräknas vara drabbade i Europa i i dag och 46,8 miljoner människor i världen. På de senaste tjugo åren har alltså antalet drabbade i världen fördubblats!

Prognoserna för hur många som drabbas skrevs alltså kraftigt upp 2015 i princip i alla delar av världen förutom i västra Europa, där Sverige ingår. Risken att drabbas för den som bor i Sverige och befinner sig i en viss åldersgrupp har alltså minskat. Det är dock oklart varför, men ökad utbildning och strategiskt arbete mot välfärdssjukdomar tros ligga bakom. Samtidigt innebär en åldrande befolkning att antalet drabbade ökar dramatiskt i alla delar av världen, även i Sverige.

World Alzheimer Report 2015 visar en dramatisk ökning av antalet demenssjuka i världen 2015-2050. År 2050 beräknas 68 procent av de drabbade leva i låg- och medelinkomstländer. Det positiva med ökad livslängd och ökad levnadsstandard har också konsekvenser, t ex livsstilsförändringar.

Ökningen av antalet drabbade fortsätter. År 2050 beräknas antalet drabbade i världen i princip ha tredubblats och den största ökningen sker i utvecklingsländerna. Av de 131,5 miljoner människor som prognostiseras ha en demenssjukdom år 2050 beräknas 68 procent bo i låg- och medelinkomstländer.

Ökad livslängd och levnadsstandard är glädjande, men med ökad välfärd väljer tyvärr många också att röra mindre på sig och äta mer ohälsosamt. Strategiskt arbete för att minska folksjukdomar och information om livsstilsfaktorns betydelse bör alltså vara prioriterade frågor nationellt såväl som globalt.

Vill du prenumerera på tidningen, klicka här.

Källor: Alzheimer Sverige, Socialstyrelsens beräkningar 2014; Demenssjukdomarnas samhällskostnader i Sverige 2012, World Alzheimer Report 2015 samt diverse forskare.

 
Telefonrådgivningen är pausad fram till andra halvan av september, och då startar vi med ett nytt system.